Get Help 24/7

+66 81 6521851

สาเหตุของไข้ฉับพลันที่พบบ่อยในประเทศไทย

สาเหตุของไข้แบบฉับพลันที่พบบ่อยในประเทศไทย

ไข้เป็นอาการสำคัญติด 1 ใน 20 ของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศในแถบเขตร้อน จากการวิจัย ผู้ป่วยที่มีไข้แบบฉุกเฉิน จะพบว่า หาสาเหตุได้ร้อยละ 38.76 โดยเกิดจาก ไข้รากสาดใหญ่ (Scrub Typhus) ร้อยละ 7.5 ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ร้อยละ 6 ไข้เลือดออก ร้อยละ 5.7 Murine typhus ร้อยละ 5.3 การติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) ร้อยละ 3.2

เชื้อที่พบบ่อยคือ Escherichia coli , Streptococci , Salmonella spp., Enterobactor spp. และ Staphyloccoccus aureus) Enteric fever ร้อยละ 1.9 และไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) ร้อยละ 1.1

Pattaya doctor

Copyright 2023 Pattayadoctor.net

เว็บเพื่อสุขภาพ โดยแพทย์พัทยา