Get Help 24/7

+66 81 6521851

AFI สาเหตุ ไข้เฉียบพลันที่พบบ่อย

AFI หรือ Acute Febrile Illness คือไข้ที่เกิดโดยยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ เป็นไข้ฉับพลันในระยะ 7 วัน สาเหตุของไข้เฉียบพลัน ที่พบบ่อย คือการติดเชื้อต่างๆ แต่อย่าลืม ในบางโรคที่ไม่มีการติดเชื้อ เช่น การอักเสบ หรือโรคภูมิคุ้มกันต่างๆ หรือมะเร็งก็สามารถก่อให้เกิดไข้ได้ Pattaya Doctor อายุรแพทย์ ประจำ Tech – web design – hosting – SEO pattayadoctor.net

สาเหตุของไข้ฉับพลันที่พบบ่อยในประเทศไทย

สาเหตุของไข้แบบฉับพลันที่พบบ่อยในประเทศไทย ไข้เป็นอาการสำคัญติด 1 ใน 20 ของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศในแถบเขตร้อน จากการวิจัย ผู้ป่วยที่มีไข้แบบฉุกเฉิน จะพบว่า หาสาเหตุได้ร้อยละ 38.76 โดยเกิดจาก ไข้รากสาดใหญ่ (Scrub Typhus) ร้อยละ 7.5 ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ร้อยละ 6 ไข้เลือดออก ร้อยละ 5.7 Murine typhus ร้อยละ 5.3 การติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) ร้อยละ 3.2 Pattaya Doctor อายุรแพทย์ ประจำ Tech – web design – hosting – SEO pattayadoctor.net